Welkom bij WSV AVOH!

15 november, 2017

Watersportverbond geeft zienswijze op Flexibel Peilbeheer IJsselmeer/Markermeer

In het IJsselmeergebied wordt al geruime tijd een discussie gevoerd over de wijze waarop het peilbeheer door Rijkswaterstaat moet worden uitgevoerd. De kern van dit beheer wordt gedicteerd door de Deltawet. Kortweg wordt hier vastgelegd dat het peilbeheer robuust, toekomstveilig (stijging zeespiegel door klimaatverandering) en rekening houdend met natuurwaarden en (drink)watervoorziening moet worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat is aangewezen om de in de wet vastgelegde doelen te realiseren.

In oktober 2017 is het Ontwerp-Peilbesluit IJsselmeergebied ter inzage gelegd. Hierin is onder andere bepaald dat:

  • Het waterpeil binnen een bepaalde bandbreedte mag fluctueren. Dit is in feite een erkenning van wat al lang het geval is, immers bij grote waterafvoeren van de rivieren en/of bij harde wind door op- en afwaai fluctueert het waterpeil bij het huidig beheer ook.

  • Extra opzet van het waterpeil in het voorjaar en vervroegde uitzak van het waterpeil in het najaar. Deze maatregel wordt noodzakelijk gevonden om de natuurwaarden van het gebied te verbeteren. Hier is sprake van een ingrijpende verandering.

Concreet betekent dit:

  • In het voorjaar gedurende een korte tijd (twee weken in het IJsselmeer en enkele dagen in het Markermeer) een verhoging van het waterpeil met 10 cm om het uitspoelen van riet te bevorderen.

  • In het najaar een vervroegde uitzak met 10 tot 20 cm vanaf 15 augustus.

Door het peilbeheer aan te passen kan Rijkswaterstaat beter inspelen op extreme droogtes en de behoefte aan zoetwater. Laat duidelijk zijn dat het Watersportverbond het belang hiervan zeker inziet. Met het eerste (de voorjaarsopzet) kan leven, echter het laatste (de vervroegde uitzak) is voor ons aanleiding om mitigerende maatregelen te verlangen, bijvoorbeeld door het baggeren (20 cm extra diep) van alle haventoegangen (geulen) en (jacht)havens om het nadelig effect te compenseren. Immers het feitelijk eerder inzetten van het winterpeil terwijl het vaarseizoen nog in volle gang is geeft een onaanvaardbare inbreuk op de bereikbaarheid van (jacht)havens.

Het Watersportverbond is door deelname aan het Regionaal Overleg IJsselmeergebied (ROIJ) bij de discussies betrokken. Van meet af aan is onder andere door het Watersportverbond, HISWA Vereniging en RECRON aangedrongen compensatie van het nadelig effect door het vooraf opstellen en financieel zeker stellen van mitigerende maatregelen (lees: baggeren). Nu het beheersplan ter inzage is gelegd moet geconstateerd worden dat het peilbesluit doorgezet wordt maar dat er (nog) geen sprake is van overeenstemming voor een baggerplan met de recreatiesector. Wel wordt er de komende maanden door onderhandeld met Rijkswaterstaat om tot een overeenkomst te komen, echter de uitkomst is nog ongewis en zal moeten worden afgewacht. Om onze rechten op verweer nu en later zeker te stellen heeft het Watersportverbond in samenwerking met HISWA Vereniging en RECRON besloten om een zienswijze in te dienen. Kern van de zienswijze is dat bovengenoemde organisaties van mening zijn dat er zonder compenserende maatregelen (baggeren) geen uitvoering aan het voorgenomen peilbesluit gegeven kan worden.